החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה היא גוף ייחודי שהוקם מכוח חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), תשס"ו - 2006.

מטרתה המרכזית של החברה היא לעשות צדק עם הנספים בשואה ויורשיהם ולהשיב נכסים של נספי השואה או את שווים ההוגן לזכאים להם, לאחר 60 שנה של התעלמות והתכחשות לעניין.   

החברה הוסמכה לאתר ולרכז תחת ידה את כל הנכסים המצויים בישראל - שיש יסוד להניח שבעליהם נספו בשואה - תוך שימוש בסמכויות החקירה והבדיקה שהוקנו לה בחוק הנכסים וכן לפעול באופן יזום לאיתור יורשיהם החוקיים של נכסים אלו.

בנוסף, הוסמכה החברה לעשות שימוש בכל אותם נכסים שלא ימצא להם יורש בתום התקופה שנקבעה בחוק הנכסים, לצורך סיוע לניצולי שואה נזקקים וכן לתיעוד, חינוך הסברה והנצחה של זכר השואה והנספים בה.

החברה קוראת ליורשי הנספים להגיש בקשות להשבת הרכוש, המצוי בישראל, של יקיריהם שנספו בשואה.

כל אדם הטוען לזכות ברכוש, בין אם הרכוש מופיע בפרסום מטעם החברה ובין אם לאו, מתבקש להגיש לחברה בקשה לקבלת נכס, על גבי טופס בקשה מיוחד שהנפיקה החברה. כדי להחיש את הטיפול בבקשות, רצוי למלא את טופס הבקשה באופן אלקטרוני באמצעות אתר האינטרנט של החברה.

טופס בקשה וכן הנחיות כלליות להגשת הבקשה ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.hashava.org.il

       

פרטים נוספים וסיוע במילוי הבקשה ניתן לקבל במוקד הפניות בטלפון 03-5164117.