רשימת חברי איגודים מקצועיים

 

רשימת שמות חברי האיגודים המקצועיים
(לפי א-ב פולנית)

Members of Trade Unions
(in Polish alphabetical order) 


Needlworkers (ענף המחט)
Bergensohn Natan
Bin Szyja
Garfinkiel Izrael
Goldsztejn Szmul
Hering Pejsach
Hering Sara
Hering Sura
Karp Abusz
Lewinsohn Dawid
Nasman Jasza
Oberferszt Dawid
Sekser Wigdor
Spindel Lejzor
Sztark Pinches
Topf Pinkas

Bookkeepers (מנהלי חשבונות)
Adamaszek Gerszon
Celler Jakub
Dykler Chaim
Elbaum Hersz
Firstenfeld Josef
Herszzon Moszko
Honigbaum Szulim
Kosman Izaak
Lewin Mojżesz
Rolnik Majlech
Szlam Moszko

Doormen, Domestic Staff & Related Occupations
(שוערים, עזרה במשק בית ומקצועות מקורבים)
Grobman Łaja
Nudel Mindla

Jewish Foremen (מנהלי עבודה יהודיים)
Fuks Szaja
Szeps Azriel
Sznajderman Pinkwas
Sztengiel Salomon
Sztengiel Samuel
Topf Szyja
Wechter Henoch

Fashion Design, Furriers, Tailors & Related Occupations
(מעצבות אופנה, פרוונים, חייטים ומקצועות מקורבים)

Fajgenbaum Estera
Feldsztajn Wigdor
Grinbaum Beniamin
Miller Aron
Szyp Icek

Regional Organization of Independent Tradesmen
Districts: Zamość, Biłgoraj, Tomaszów, Hrubieszów
(ארגון אזורי של בעלי מלאכה בלתי תלויים
מחוזות: זמושץ', בילגוריי, טומשוב לובלסקי, וחרוביישוב)
Ajler Szloma
Cukierman Ignacy
Gewercman Zelman
Majzels Fajwel
Majzels Tawja
Spiegelglass Ignacy
Szwarcberg Eljasz
Zygiel Jojna
Zylberman Tawja

Food Industry (ייצור מזון)
Forer Icek
Rofel Mendel
Ryder Wigdor

Tailors & Related Occupations (עובדים ועובדות בחייטות ומקצועות מקורבים)
Graber Mordka
Miller Aron
Szyf Icek

Commerce, Office Industry (עובדי מסחר, תעשייה למשרד)
Brones Motel
Buch Szloma
Cytryn Chaskiel
Feldsztajn Abram
Fidler Aron
Fidler Dawid
Finkielsztajn Chaja
Frym Dawid
Gartenkraut Rywka
Goldsztejn Aron
Herszsohn Morko
Herszsohn Motel
Hilf Mojżesz
Kenig Dwojra
Korn Pinkas
Mendelsohn Chaim
Mittelpunkt Aron
Mittelpunkt Jakub
Orensztajn Chaskiel
Rajzman Mojżesz
Sobelstein
Szerer Sara
Wurcel Szapsa
Zajdl Mojżesz
Zetz Mojżesz
Zycer Srul

Restaurants & Hotels (עובדי תעשיית מסעדות ומלונאות)
Gropman Łaja
Resels Fajga
Rotman Pesa
Rozenplac Mirla
Sztajnbaum Syma

Leatherworkers (פועלי תעשיית עור)
Engielsztajn Wolf
Hercberg Mojżesz Nusyn
Kojl Jakub Szyja
Mangiel Mendel
Mendelsohn Moszko
Wagner Judko

Woodworkers (פועלי תעשיית עץ)
Biderman Dawid
Grynbaum Josef
Hakman Mechel
Kalichsztajn Chemia
Kormas W
Nudel Lejba
Oberwajs Dawid
Ojcer Izaak
Sobol Judko
Sztajner M
Szwarc Szmul
Szypfer Joel

Poland's Ready-to-Wear Industry (תעשית ביגוד מוכן - קונפקציה)
Wagner Judko

Clothing Industry (תעשיית ביגוד)
Apelcwajg Chawa
Arbesfeld Aron
Elbaum Szewa
Forem Jankiel Majer
Frejlich
Grinbaum Perec
Karp Zelik
Keniger Josef Dawid
Kormus Ber
Laufer Chil
Lefer Chil
Lerner Izaak
Mandel Josef
Nudel Icek
Rozenberg Hendla
Rozenberg Liber
Spodek Ajzyk
Sztab Izaak
Sztriker Ruchla
Untraub Josef

Food Industry (תעשית מזון)
Griner Szmul
Handwerkier Szulim
Kelner J.
Klajnman Ela Lejba
Lagierbaum Szmul
Morer Icek
Szac Szmul

Jewish Butchers (קצבים יהודיים)
Pach Hersz
Tulkopf Icek

Shoemakers, Shoe Needleworkers & Related Occupations
(סנדלרים, תפרים (תופרי גפה) ומקצועות מקורבים)

Ber Berko
Engelsztajn Wigdor
Kojl Jankiel
Kojl Szyja
Mangiel Mendel

Jewish Technicians (טכנאים יהודיים)
Becher Kuna
Erbesfeld Josef
Frenkiel Milech
Fuks Szaja
Gewercman Mendel
Gewercman Zalman
Gryj Hersz
Hilf Chaja Etla
Holc Rubin
Huber Abram
Kielmanowicz Gerszon
Klinigiel Ela
Mermelsztajn Szaja
Milc Chaim Lejba
Mongul Mendel
Putter Berko
Putter Szmul
Stengiel Salomon
Sztuden Beniamin
Szwarcberg Moszko
Topf Szyja
Zalman Gerszon
Zetz Jakub Lejba

Old-Age-Home Owners (בעל בית אבות)
Gelibter Aharon

Transportation (מובילים)
Altberg Matias
Brener Moszko
Bronfenbrenner Moszko
Dajcz Anszel
Frid Srul
Genzler Hersz
Gildyner Lejba
Haken Abram
Korn Dawid
Lajnwand Gecel
Lander Moszko
Mandelbaum Hersz
Oberferszt Chaskiel
Szwarc Wolf
Zylber Szloma

Charity Fund Directors (מנהל קופת גמילות חסדים)
Lubliner Bencjon